maandag 8 maart 2010

Democratie in crisis: Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja!:

Zeven jaar geleden haalden het Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja! meer dan 27.000 handtekeningen op. Ze hadden er maar iets meer dan 22.800 nodig om een referendum af te dwingen over districtsbesturen. Toch besliste het Gentse stadsbestuur dat het referendum niet kon doorgaan. Meer dan 5800 handtekeningen (> 20 procent) werden afgekeurd!

Dit werd door het Samenwerkingsverband met ongeloof onthaald. Ze besloten dan ook dat er iets niet klopte en eisten een hertelling, waarvoor het provinciebestuur verantwoordelijk was. Ook deze hertelling kwam uit in het nadeel van het samenwerkingsverband, maar ook hier werden een aantal vreemde keuzes gemaakt door het bestuur. Het Samenwerkingsverband trok dan maar naar de Raad van State om de tellingen aan te vechten.

Na jarenlange procedures velde de raad van state recent een bijzonder oordeel dat een impasse veroorzaakte: de Raad van State vernietigde immers het collegebesluit van 2003 waarbij het verzoek voor een volksraadpleging over districtsbesturen werd afgewezen wegens onvoldoende geldige handtekeningen. Het college is nu dus wettelijk verplicht een nieuw collegebesluit over dat volksinitiatief te nemen en dus een hertelling uit te voeren.

Hier had het samenwerkingsverband echter bedenkingen bij: als er fouten zouden zijn gebeurd bij de vorige telling, waarom zouden dezelfde instanties niet opnieuw dezelfde fouten kunnen maken? Het samenwerkingsverband heeft m.a.w. geen vertrouwen in de bevoegde instanties en vroeg daarom dat het stadsbestuur 'vertrouwenwekkende maatregelen' zou nemen. Meer bepaald een toezichtcomité waarin onafhankelijke waarnemers of afgevaardigden van de verschillende partijen toezicht zouden kunnen houden op de hertelling.

Burgemeester Daniël Termont beloofde om dat voorstel tot oprichting van een gemengd Toezichtcomité voor te leggen aan het college. Gemeenteraadslid Isabelle De Clercq heeft het voorstel van het Samenwerkingsverband in een ontwerp van Raadsbesluit gegoten en dit stond geagendeerd op de gemeenteraad van dinsdagavond 23 februari in het Stadhuis. In het ontwerp van Raadsbesluit werd voorgesteld dat het toezichtcomité zou bestaan uit 2 vertegenwoordigers van het college, 8 leden van de gemeenteraad (4 uit de meerderheid en 4 uit de oppositie), 4 ambtenaren, 4 leden van het Samenwerkingsverband en 2 afgevaardigden van de provinciale overheid. Dit comité zou gemachtigd worden toezicht uit te oefenen op de hertelling en alle wettelijke maatregelen of onderzoeken te vragen aan de bevoegde overheid. Dit comité zou dan maandelijks verslag uitbrengen aan de Commissie Algemene Zaken. Het Samenwerkingsverband” Districtsbesturen Ja! “ ondersteunde dit voorstel.

In een tumultueuze gemeenteraad besliste het college echter om niet in te gaan op dit voorstel. Als vertrouwenwekkende maatregel stelde het college voor dat er een deskundige zou worden aangesteld door de rechtbank die zou belast worden met het toezicht houden op de hertelling van de handtekeningen.

(Vandaag vernemen we dat het samenwerkingsverband daar tot op heden niets meer van gehoord heeft.)

Indien u de gemeenteraad van 23/02 niet hebben kunnen bijwonen is het misschien interessant om te weten dat u deze discussie in de gemeenteraad integraal kunt beluisteren op uw computer en meer bepaald op de website van de stad Gent op onderstaande link. Het is het allerlaatste behandelde punt. Veel luistergenot. http://gent.raadsinformatie.be/?commissie=478&/Vergadering=13560 Hieronder de lijst met de tussen komende sprekers.
3. Voorstel van raadsbesluit Isabelle DE CLERCQ.
“Met de vraag tot oprichting van een toezichtscomité betreffende de noodzakelijke hertelling van de handtekeningen verzameld door het samenwerkingsverband “districtsbesturen ja”, dit alles na het vernietigingsarrest van de Raad van State van 21 januari 2010 houdende vernietiging van het collegebesluit van 13 november 2003”.
Schorsing

Contactpersoon Samenwerkingsverband “Districtsbesturen Ja!” : Arthur De Decker, Leebeekstraat 9, 900 Gent, tel. 09 220.25.82,
e-mail:dedeckertuur@hotmail.com

Dit artikel werd gedeeltelijk overgenomen van www.tienstiens.org. Daar vind je in bijlage ook een studie van Evelien Declerc uit 2005 die een goede samenvatting geeft van de voor- en nadelen van districtsbesturen in Gent.


De onverkozen president van Europa: tekenend voor de crisis van de democratie

1 opmerking:

  1. Of je nu voor of tegen districtsbesturen bent, de strijd van Arthur De Decker en medestanders in het samenwerkingsverband verdient aandacht. Het legt namelijk een gevoelige zenuw bloot : een door de bevolking duidelijk gevoeld tekort aan democratie. Dit tekort wordt waargenomen van hoog tot laag. Evengoed europees, landelijk, regionaal als gemeentelijk. De nadruk van het Gentse stadsbestuur op tal van 'inspraakmomenten', maar ook de roep om meer lokale democratie in de vorm van districtsraden, heeft juist hiermee te maken: dat er een gigantische crisis is van de democratie. Bijgevolg hebben beslissingen van de verkozenen geen legitimiteit. Bijgevolg opereert men de zieke patient met inspraakmomenten of "by-passen" om de democratie te redden. Om de beeldspraak verder te zetten: vraag is of er geen harttransplantatie nodig is.

    En dan komt daar iemand die zelf inspraak opeist, die op straat gaat, met de mensen in discussie gaat en met zijn medestanders 27.000 handtekeningen ophaalt. Zijn de mensen die 27.000 handtekeningen ophalen, die zelf inspraak opeist, die op straat met de mensen in discussie gaan niet evengoed volksvertegenwoordiger als gemeenteraadsleden? Misschien zelfs nog meer dan de meeste onder hen. Kunnen we toelaten dat die zonder boe of ba opzij wordt geschoven?

    BeantwoordenVerwijderen