maandag 29 maart 2010

maandag 22 maart 2010

Knappe buurtvergadering....

Veel volk op de knappe buurtvergadering van personeel, klanten en sympathisanten van Carrefour Groene Vallei:

http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/03/20/reportage-buurtvergadering-carrefour-groene-vallei

www.anderepolitiek.be

vrijdag 19 maart 2010

Buurtvergadering GB Groene Vallei

Grote Buurtvergadering

Iedereen Welkom!

Vrijdag 19 maart 2010, 19u, Lunchgarden Groene Vallei

over de toekomst van onze winkel en onze buurt

Aanwezigen:

- Het personeel van de winkel die hun ervaringen met ons zullen delen.
- Buurtbewoners die eens hun zeg kunnen doen over de gang van zaken.
- De vakbonden van het personeel (ACLVB, BBTK, LBC) die ons zullen informeren over de lopende onderhandelingen.

Uitgenodigd:

- Lars Vervoort (woordvoerder Carrefour) die ter plaatse kan uitleggen waarom onze winkel nu dicht moet en wat Carrefour van plan is met onze buurt.
- De Gentse Politiek die kan luisteren naar ons probleem en misschien een oplossing kan aanbrengen.
- Iedereen die denkt een oplossing voor onze winkel en buurt te hebben.

(Buurt Initiatief Groene Vallei: Onze Winkel Moet Blijven bedankt de vakbonden om deze avond mee mogelijk te maken.)


dinsdag 16 maart 2010

Update referendum districtsraden

We kregen volgend bericht van Arthur De Decker van het samenwerkingsverband 'districtsbesturen ja':

Met een brief van 7 maart 2010 heeft de raadsman van de stad aan de raadsman van het samenwerkingsverband gevraagd of we kunnen instemmen met dit voorstel (red.: om een deskundige aan te stellen voor de hertelling van de handtekeningen). Tevens stelt hij voor een bedrijfsrevisor of een hoogleraar te laten aanstellen door de rechtbank.

Het voorstel van de burgemeester roep heel wat vragen op, o.a.:

1) er ontbreekt nog een formeel collegebesluit over deze kwestie

2) kan het college zijn bevoegdheid tot hertellen wel laten delegeren aan een deskundige?

3) Kan de rechtbank een deskundige toegang verlenen tot de bevolkingsregisters?

4) Welke termijn krijgt de deskundige om zijn opdracht te vervullen?

5) Wie kan worden beschouwd als onafhankelijk deskundige? Een bedrijfsrevisor lijkt weinig geschikt. Wie is bereid dit op zich te nemen?

6) Zijn de erelonen van onze raadsman ook ten laste van het stadsbestuur?

Iedereen die ons hierbij met raad en daad kan bijstaan is welkom.

Contactadres: dedeckertuur@hotmail.com"

donderdag 11 maart 2010

Behoud GB Groene Vallei: de druk neemt toe

Bekijk de reportage op TerZake...

Ook veel aandacht voor de actie in de andere media

Ook interessant, een figuur die de macht van een handvol supermarktketens en voedselproducenten weergeeft

maandag 8 maart 2010

Democratie in crisis: Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja!:

Zeven jaar geleden haalden het Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja! meer dan 27.000 handtekeningen op. Ze hadden er maar iets meer dan 22.800 nodig om een referendum af te dwingen over districtsbesturen. Toch besliste het Gentse stadsbestuur dat het referendum niet kon doorgaan. Meer dan 5800 handtekeningen (> 20 procent) werden afgekeurd!

Dit werd door het Samenwerkingsverband met ongeloof onthaald. Ze besloten dan ook dat er iets niet klopte en eisten een hertelling, waarvoor het provinciebestuur verantwoordelijk was. Ook deze hertelling kwam uit in het nadeel van het samenwerkingsverband, maar ook hier werden een aantal vreemde keuzes gemaakt door het bestuur. Het Samenwerkingsverband trok dan maar naar de Raad van State om de tellingen aan te vechten.

Na jarenlange procedures velde de raad van state recent een bijzonder oordeel dat een impasse veroorzaakte: de Raad van State vernietigde immers het collegebesluit van 2003 waarbij het verzoek voor een volksraadpleging over districtsbesturen werd afgewezen wegens onvoldoende geldige handtekeningen. Het college is nu dus wettelijk verplicht een nieuw collegebesluit over dat volksinitiatief te nemen en dus een hertelling uit te voeren.

Hier had het samenwerkingsverband echter bedenkingen bij: als er fouten zouden zijn gebeurd bij de vorige telling, waarom zouden dezelfde instanties niet opnieuw dezelfde fouten kunnen maken? Het samenwerkingsverband heeft m.a.w. geen vertrouwen in de bevoegde instanties en vroeg daarom dat het stadsbestuur 'vertrouwenwekkende maatregelen' zou nemen. Meer bepaald een toezichtcomité waarin onafhankelijke waarnemers of afgevaardigden van de verschillende partijen toezicht zouden kunnen houden op de hertelling.

Burgemeester Daniël Termont beloofde om dat voorstel tot oprichting van een gemengd Toezichtcomité voor te leggen aan het college. Gemeenteraadslid Isabelle De Clercq heeft het voorstel van het Samenwerkingsverband in een ontwerp van Raadsbesluit gegoten en dit stond geagendeerd op de gemeenteraad van dinsdagavond 23 februari in het Stadhuis. In het ontwerp van Raadsbesluit werd voorgesteld dat het toezichtcomité zou bestaan uit 2 vertegenwoordigers van het college, 8 leden van de gemeenteraad (4 uit de meerderheid en 4 uit de oppositie), 4 ambtenaren, 4 leden van het Samenwerkingsverband en 2 afgevaardigden van de provinciale overheid. Dit comité zou gemachtigd worden toezicht uit te oefenen op de hertelling en alle wettelijke maatregelen of onderzoeken te vragen aan de bevoegde overheid. Dit comité zou dan maandelijks verslag uitbrengen aan de Commissie Algemene Zaken. Het Samenwerkingsverband” Districtsbesturen Ja! “ ondersteunde dit voorstel.

In een tumultueuze gemeenteraad besliste het college echter om niet in te gaan op dit voorstel. Als vertrouwenwekkende maatregel stelde het college voor dat er een deskundige zou worden aangesteld door de rechtbank die zou belast worden met het toezicht houden op de hertelling van de handtekeningen.

(Vandaag vernemen we dat het samenwerkingsverband daar tot op heden niets meer van gehoord heeft.)

Indien u de gemeenteraad van 23/02 niet hebben kunnen bijwonen is het misschien interessant om te weten dat u deze discussie in de gemeenteraad integraal kunt beluisteren op uw computer en meer bepaald op de website van de stad Gent op onderstaande link. Het is het allerlaatste behandelde punt. Veel luistergenot. http://gent.raadsinformatie.be/?commissie=478&/Vergadering=13560 Hieronder de lijst met de tussen komende sprekers.
3. Voorstel van raadsbesluit Isabelle DE CLERCQ.
“Met de vraag tot oprichting van een toezichtscomité betreffende de noodzakelijke hertelling van de handtekeningen verzameld door het samenwerkingsverband “districtsbesturen ja”, dit alles na het vernietigingsarrest van de Raad van State van 21 januari 2010 houdende vernietiging van het collegebesluit van 13 november 2003”.
Schorsing

Contactpersoon Samenwerkingsverband “Districtsbesturen Ja!” : Arthur De Decker, Leebeekstraat 9, 900 Gent, tel. 09 220.25.82,
e-mail:dedeckertuur@hotmail.com

Dit artikel werd gedeeltelijk overgenomen van www.tienstiens.org. Daar vind je in bijlage ook een studie van Evelien Declerc uit 2005 die een goede samenvatting geeft van de voor- en nadelen van districtsbesturen in Gent.


De onverkozen president van Europa: tekenend voor de crisis van de democratie

zaterdag 6 maart 2010

Buurtinitiatief Groene Vallei reageert op brief carrefour directie

In antwoord op een brief van Carrefour aan de buurtbewoners van GB Gent Groene Vallei verstuurde buurtbewoner Gregory onderstaande open brief naar de pers en de directie.

From: gre_cre@hotmail.com
To:
Subject: Buurtinitiatief Groene Vallei reageert op brief carrefour directie.
Date: Sat, 6 Mar 2010 14:35:05 +0100

Beste Mijnheer Lavinay (Uitvoerend Directeur Carrefour België),

In de brief die u aan de klanten van de GB Gent Groene Vallei hebt gestuurd, stelt u plechtig dat we met al onze vragen terecht kunnen bij de winkeldirecteur. Ik raad u dan ook aan om even de tijd te nemen om deze persoon eens deftig te informeren. Tijdens onze buurtactie voor het behoud van onze winkel bleek dat er daar bitter weinig nieuws te vergaren valt.
Vandaar dat ik me dan maar rechtstreeks tot u richt. U opent uw brief met de boodschap dat "ondanks een ruim en trouw cliënteel" onze winkel "erg verlieslatend is". Het siert u dat u, weliswaar in bedekte termen, toegeeft dat er iets schort aan de manier waarop onze winkel wordt uitgebaat. Verder laat u ons nog weten dat we ons niet al te veel zorgen moeten maken want "op korte termijn verandert er helemaal niets". U sluit uw brief erg beleefd af door ons te bedanken voor het vertrouwen dat we in Carrefour stellen. Hier wringt het schoentje echter. Ons vertrouwen in Carrefour is geschonden door de abrupte wijze waarop u de sluiting van onze winkel heeft aangekondigd. Voor de buurtbewoners die al meer dan twintig jaar naar onze winkel komen is het vooral de lange termijn die er toe doet. Volgens mij is het dan ook aangewezen dat we eens samen nadenken over de toekomst van onze winkel. U die met de nodige exacte resultaten en cijfers van onze winkel over de brug zou komen, zou een positieve eerste stap zijn. Ik hoop dat u ingaat op onze aangereikte hand.
Indien u zelfs met onze hulp er niet in slaagt om onze winkel rendabel te maken, is er nog altijd een tweede piste die we kunnen bewandelen. Onze buurt zou samen met het erg bekwame personeel zeker overtuigd kunnen worden om onze "erg verlieslatende winkel" (voor een prijsje, dat spreekt voor zich) over te nemen. Blij u van dienst te kunnen zijn.

P.S. We krijgen signalen uit verscheidene buurten rond andere bedreigde vestigingen dat ze u ook spoedig te hulp zullen schieten. U kan op beide oren slapen.


Met vriendelijke Groeten,

Gregory Cremmerye (Namens het Buurtinitiatief voor het behoud van onze winkel in de Groene Vallei)

vrijdag 5 maart 2010

De Puttenmelder: meldt putten in de Belgische wegen

We kregen onderstaand bericht in onze mailbox:

"Je kunt bijna geen straat meer op of er zit een krater in het asfalt. Nooit eerder was het effect van de vrieskou op de Belgische wegen zo groot.... " ( bron : http://tinyurl.com/y9zdgdn )

Al die putten vinden en ze dan nog eens vullen is een andere zaak. Laten we de "lokale overheid" een handje helpen: http://www.mediavan.be/puttenMelder/

Alles wordt opgeslagen in een database. Hoe meer mensen eenzelfde put melden hoe relevanter de lokatie.

Doorsturen aub!

grts,
geoff

Actie voor behoud GB Groene Vallei is een succes

Buurtbewoners en klanten van de GB Groene Vallei in Gent hebben op twee dagen tijd meer dan 2000 handtekeningen opgehaald tegen de sluiting van hun winkel.

Het nieuws dat de GB Groene Vallei in Gent zou sluiten is in de buurt ingeslagen als een bom. Het duurde dan ook niet lang vooraleer de buurtbewoners, voornamelijk bestaande uit gepensioneerden en studenten, in actie schoten.

De lokale GB is voor heel wat oudere mensen de enige winkel waar ze nog zelfstandig om hun boodschappen kunnen. Velen onder hen zijn ook speciaal in de appartementsblokken rond de winkel komen wonen om hiervan te kunnen genieten. Bovendien vervult deze GB vestiging ook nog de rol van postkantoor. De Lunchgarden naast de winkel fungeert voor deze mensen ook als een buurtcentrum. Het is een plaats voor sociale ontmoetingen.

Het verzet tegen dit mogelijke verlies heeft op twee dagen tijd meer dan 2000 handtekeningen opgeleverd tegen de sluiting. Het is nu de vraag hoe de directie van carrefour zal reageren op dit duidelijk signaal van de klanten tegen de sluiting.

Zie ook:
http://www.nieuwsblad.be