zondag 26 september 2010

Wij stellen vragen bij de omgangscultuur van de Gentse politie

(foto: http://www.hln.be)

Maandag 27 september bespreekt de Gentse gemeenteraad het 'verbeterplan' voor de Gentse politie. Dit initiatief is er gekomen na de 'snoeiharde' doorlichting van de Gentse politie door professoren Brice De Ruyver en Cyrille Fijnaut. Deze doorlichting had het stadsbestuur gevraagd na verscheidene incidenten.

Centraal in deze doorlichting en in de focus van het stadsbestuur staat de zogenaamde graaicultuur bij de politie. Maar is het belangrijkste probleem van de Gentse politie wel deze graaicultuur? Wat ons zorgen maakt is eerder de 'omgangscultuur' met de Gentse bevolking. De politiemannen en -vrouwen moeten de mogelijkheden en middelen krijgen om op een menselijke manier met de Gentse bevolking om te gaan. We merken dat een aantal politiemannen en -vrouwen niet meer 'onze politie' zijn, dat ze alleen nog (kunnen) tussenkomen als er incidenten zijn en soms vijandig staan tegenover de bevolking. Is dat niet het echte probleem?

Gentenaars getuigen:

- 2004 (geen klacht ingediend). Gentenaar gaat in politiebureau Ekkergem aangifte doen van aanrijding. Daar moet hij uren wachten. Hij wordt zenuwachtig omdat zijn winkel ondertussen gesloten is en maakt hierover een opmerking. Daarop wordt hij geslagen en geboeid. Bij de verantwoordelijke officier legt hij een verklaring af. Daarna wordt hij vrijgelaten zonder verder gevolg.

- 1ste helft 2006 (geen klacht ingediend). Twee auto’s staan foutief geparkeerd. Eén persoon krijgt boete, andere persoon niet. Persoon die boete krijgt zegt:”ge zijt niet consequent”. Hij wordt opgepakt door meerdere agenten. De verbaliserende agent zegt: “ge moet mij gerust laten of ge gaat nog wat anders meemaken”. Hij wordt de hele nacht opgesloten in de stadsgevangenis. Om 11u ’s morgens wordt hij vrijgelaten. Hij stelt vast dat zijn auto is getakeld.

- 17 januari 2009. (Klacht ingediend bij burgemeester, Intern Toezicht politie en Comité P): Gentenaar wordt door minstens zeven agenten in burger geboeid en over de stenen gesleurd. Hij wordt op eigen aandringen naar het ziekenhuis gevoerd voor verzorging.Twee agenten in uniform brengen in het ziekenhuis nog meer slagen en verwondingen toe en zetten de man in de stadsgevangenis. Er wordt vijf dagen arbeidsongeschiktheid vastgesteld. De procureur des konings oordeelt dat er geen duidelijke aanleiding was voor deze arrestatie en seponeert de zaak.

- 20 april 2009. (HLN 22/12/2009): In de nasleep van de zaak De Wolf blijkt dat een intern onderzoek rond mishandeling van een vrouw tijdens een verhoor werd toegedekt.

- 3 november 2009: Gepensioneerde wordt hardhandig gearresteerd en afgevoerd naar stadsgevangenis Ekkergem nadat hij bemiddelt in een ruzie. Daar wordt hij zonder verdere uitleg en zonder proces-verbaal weer vrijgelaten. Hij dient klacht in bij Comité P.

- 10 november 2009 : Na een incident met twee agenten in een afsplitsing van een betoging worden 409 betogers nodeloos opgepakt. De volledige operatie door de Gentse en federale politie mist niet alleen zijn doel maar getuigt van een complete kloof tussen de leiding van het korps en de verwachtingen van de bevolking inzake bescherming tegen politiek geweld.

- 8 december 2009: Drie agenten slaan een koppel op de ijspiste in de boeien omdat ze denken te zijn gefotografeerd. De arrestatie blijkt onwettelijk te zijn verlopen. Er volgt wel een sanctie maar de reactie van de stad is “à la carte” zonder echt debat over de omgangscultuur.

- december 2009: Gentse DJ wordt zonder bewijs beschuldigd van winkeldiefstal, gearresteerd en naar het commissariaat gebracht. Daarna wordt hij vrijgelaten met de woorden “Je was de verkeerde man op de verkeerde plaats

- 1 mei 2010 (Commissie Algemene zaken 10/05/2010): De traditionele 1 mei-optocht in Gent wordt bestormd door de federale politie, verschillende personen worden met veel geweld tegen de grond geworpen en gearresteerd. Aanleiding was dat een aantal personen een sjaal voor hun gezicht hadden. Ook personen die protesteren tegen het geweld krijgen dezelfde behandeling. Meerdere personen worden gearresteerd en afgevoerd. Minstens twee personen worden na 15 minuten vrijgelaten met de woorden: “Je was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”. Is de stad nog baas over het korps of zwaait de federale de plak?

En er zijn nog meer feiten waar omgangscultuur in het geding is en geen graaicultuur. Het is aan de stad om met de representatieve vakorganisaties de problemen rond overuren te bespreken!

Het is te laat om te denken dat onze vertegenwoordigers van het volk nog verbeterplannen kunnen maken zonder de hulp van het volk.

Cap staat ter beschikking van de gemeenteraad om met haar acties de omgangscultuur in onze stad radicaal te verbeteren! Neem contact op met Elias Vlerick. Tel: 0472/75.16.86. E-mail: Elias.vlerick (at) gmail.com.

Deze brief wordt op maandag 27 september vanaf 17u30 aan de gemeenteraad Botermarkt 1, Gent, afgegeven. Reacties en nieuwe getuigenissen welkom.

Het nieuwsblad: 'Korpschef Gentse politie ontkent 'graaicultuur'

vrijdag 24 september 2010

Vredesmanifestatie Gent in de pers


Hieronder een overzicht de pers over de vredesmanifestatie gisteren naar aanleiding van de komst van de Europese 'krijgsheren' naar Gent.

Gentenaar
vrt
DeWereldMorgen
DeWereldMorgen

Gentenaar/Nieuwsblad
Belga
AP
Radio 1

Radio Centraal (voorbeschouwing op 18/09)De veiligheidsdienst was alvast paraat!

Volgende boodschap werd door cap uitgedeeld (klik op de afbeelding voor groter formaat):


maandag 20 september 2010

Volksraadpleging districtsbesturen: wanneer eindelijk een hertelling?


Het samenwerkingsverband "Districtsbesturen Ja" wacht al 7 maanden op e
en hertelling van de handtekeningen die het heeft opgehaald voor een volksraadpleging in Gent over het invoeren van districtsbesturen.

Het stadsbestuur had in 2003 beslist dat er onvoldoende handtekeningen waren. In 2010 werd dit besluit echter vernietigd door de Raad van State. Het stadsbestuur is nu verplicht een hertelling te doen, maar lijkt dit eindeloos uit te stellen. Wil z
e voorkomen dat er een volksraadpleging komt voor de verkiezingen van 2012? Zelfs al moest deze volksraadpleging er eigenlijk al in 2003 gekomen zijn?

Over het uitblijven van de hertelling zal in de gemeenteraad van dinsdag 28 september waarschijnlijk worden geïnterpelleerd door de oppositie.

Om te tonen dat het samenwerkingsverband het uitstel van hertelling niet langer aanvaardt wordt er een ludieke aktie gehouden voor de aanvang van die geme
enteraad.

Welkom om 17u30 aan Botermarkt 1, 9000 Gent op dinsdag 28 september en dit liefst met een telraampje of iets andere dat telt of lawaai maakt.

Breng zo veel mogelijk sympathisanten mee.

Onder dit artikel lees je een open brief van het Samenwerkingsverband "Districtsbesturen Ja".


De redelijke termijn voor de hertelling van de handtekeningen is verstreken


Open brief aan het Gentse College van burgemeester en schepenen

Met een arrest van 21 januari 2010 vernietigde de Raad van State het collegebesluit van 13 november 2003. Daarin besliste het vorige College dat er onvoldoende geldige handtekeningen stonden onder een verzoek voor een volksraadpleging over het al dan niet oprichten van districtsbesturen in Gent. Er waren volgens dat college 1.380 geldige handtekeningen te kort om 10% van de inwoners te bereiken. De Raad van State oordeelde echter dat het onderzoek van de handtekeningen niet zorgvuldig en correct gebeurde.

Derhalve is het huidige college verplicht binnen een redelijke termijn over te gaan tot een zorgvuldige en correcte hertelling van de 27.343 ingediende handtekeningen. Dit is momenteel , 7 maanden na het arrest, nog steeds niet gebeurd.

Bij besluit van 18 maart 2010 besliste het huidige college zich bij die hertelling te laten adviseren door een deskundige die, in overleg met de initiatiefnemer van de volksraadpleging (Arthur De Decker), zou worden aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg. De kosten en het ereloon van deze deskundige werden geraamd op 10.000 euro en zouden gedragen worden door het stadsbestuur. Het college gaf aan hun raadsman, Mr Devers, de opdracht “om bij wijze van vrijwillige verschijning of dagvaarding langs gerechtelijke weg, en in de mate van het mogelijke op tegensprekelijke wijze ten opzichte van de heer Arthur De Decker, de aanstelling van een expert te bekomen met een door de raadsman nader uit te werken opdracht, onder meer om advies te verlenen…naar de geldigheid van het ingediende verzoek tot het houden van een gemeentelijke volksraadpleging.”

Reeds op 24 maart 2010 stelde de initiatiefnemer voor prof. L. Veny aan te duiden als deskundige. Mr Devers ging hiermee akkoord en opperde de mogelijkheid dat deze zich daarbij zou laten bijstaan door wie hij nuttig oordeelt.

Met het oog op een spoedige vrijwillige verschijning stelde de initiatiefnemer reeds op 3 mei 2010 een ontwerp van nota ter beschikking van Mr Devers met daarin , zoals voorgeschreven in het artikel 972 van het Gerechtelijk Wetboek, een voorstel van beschrijving van de omstandigheden die het deskundigenonderzoek noodzaken, een inventaris van de relevante stukken alsmede een nauwkeurige omschrijving van de opdracht van de deskundige. Pas op 17 juni 2010 reageerde Mr Devers daarop met de mededeling “dat dit voorstel geen basis kan vormen voor een gemeenschappelijk verzoekschrift, enerzijds omdat het verleden er in al te breedvoerig wordt behandeld, anderzijds omdat er al te veel voorafnames gebeuren op de wijze waarop de deskundige zijn opdracht uit te voeren heeft”. Het stadsbestuur deed tot op heden nog geen enkel tegenvoorstel tot vrijwillige verschijning. De Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg weet derhalve momenteel nog van niets. Het verzoek tot aanstelling van een deskundige is nog niet bij de rechtbank geraakt en de dringende hertelling is uiteraard nog niet kunnen aanvangen.

Op 4 juni 2010 bracht de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen daarover het volgende advies uit:”Het college moet binnen een redelijke termijn over het verzoekschrift oordelen. Bij stilzitten van het college kan de toezichthoudende overheid eventueel dwangtoezicht uitoefenen. In het voorliggende geval zal de termijn waarin het college kan beslissen echter afhankelijk zijn van de termijn waarbinnen de gerechtelijke deskundige of de rechter tot een oordeel komt. Deze termijn is een zaak van de rechter waarop de hogere overheid geen toezicht kan uitoefenen.”
Het Samenwerkingsverband is van oordeel dat het college dringend de nodige stappen moet ondernemen om uit deze impasse te geraken. Het is onaanvaardbaar dat het Gentse stadsbestuur zich blijft onttrekken aan zijn decretaal opgelegde verplichtingen. De redelijke termijn is overschreden en het dwangtoezicht dreigt. Deze handelswijze is een democratische rechtsstaat onwaardig. Dit is sollen met de democratie en in strijd met het bestuursakkoord van de huidige coalitie.

Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat mocht uit de hertelling blijken dat er voldoende geldige handtekeningen voor handen zijn, het stadsbestuur verplicht is een volksraadpleging te houden. Dergelijke raadpleging mag niet worden gehouden in de sperperiode van 12 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Bovendien mag geen enkele beslissing over de al of niet oprichting van districtsbesturen worden genomen tijdens de periode van zes maanden die voorafgaat aan de gemeenteraadsverkiezingen (art 5 van het Bijzonder decreet van 13 april 1999 betreffende de voorwaarden en de wijze van oprichting van binnengemeentelijke territoriale organen).

Ieder verder uitstel van de hertelling der 27.343 handtekeningen dreigt dus het rechtstreeks verkiezen van districtsraadsleden in oktober 2012 onmogelijk te maken. Of is dat juist de bedoeling?

Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja

p/a Arthur De Decker, Leebeekstraat 9, 9000 Gent

dedeckertuur@hotmail.com

tel: 09/2202582