maandag 20 september 2010

Volksraadpleging districtsbesturen: wanneer eindelijk een hertelling?


Het samenwerkingsverband "Districtsbesturen Ja" wacht al 7 maanden op e
en hertelling van de handtekeningen die het heeft opgehaald voor een volksraadpleging in Gent over het invoeren van districtsbesturen.

Het stadsbestuur had in 2003 beslist dat er onvoldoende handtekeningen waren. In 2010 werd dit besluit echter vernietigd door de Raad van State. Het stadsbestuur is nu verplicht een hertelling te doen, maar lijkt dit eindeloos uit te stellen. Wil z
e voorkomen dat er een volksraadpleging komt voor de verkiezingen van 2012? Zelfs al moest deze volksraadpleging er eigenlijk al in 2003 gekomen zijn?

Over het uitblijven van de hertelling zal in de gemeenteraad van dinsdag 28 september waarschijnlijk worden geïnterpelleerd door de oppositie.

Om te tonen dat het samenwerkingsverband het uitstel van hertelling niet langer aanvaardt wordt er een ludieke aktie gehouden voor de aanvang van die geme
enteraad.

Welkom om 17u30 aan Botermarkt 1, 9000 Gent op dinsdag 28 september en dit liefst met een telraampje of iets andere dat telt of lawaai maakt.

Breng zo veel mogelijk sympathisanten mee.

Onder dit artikel lees je een open brief van het Samenwerkingsverband "Districtsbesturen Ja".


De redelijke termijn voor de hertelling van de handtekeningen is verstreken


Open brief aan het Gentse College van burgemeester en schepenen

Met een arrest van 21 januari 2010 vernietigde de Raad van State het collegebesluit van 13 november 2003. Daarin besliste het vorige College dat er onvoldoende geldige handtekeningen stonden onder een verzoek voor een volksraadpleging over het al dan niet oprichten van districtsbesturen in Gent. Er waren volgens dat college 1.380 geldige handtekeningen te kort om 10% van de inwoners te bereiken. De Raad van State oordeelde echter dat het onderzoek van de handtekeningen niet zorgvuldig en correct gebeurde.

Derhalve is het huidige college verplicht binnen een redelijke termijn over te gaan tot een zorgvuldige en correcte hertelling van de 27.343 ingediende handtekeningen. Dit is momenteel , 7 maanden na het arrest, nog steeds niet gebeurd.

Bij besluit van 18 maart 2010 besliste het huidige college zich bij die hertelling te laten adviseren door een deskundige die, in overleg met de initiatiefnemer van de volksraadpleging (Arthur De Decker), zou worden aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg. De kosten en het ereloon van deze deskundige werden geraamd op 10.000 euro en zouden gedragen worden door het stadsbestuur. Het college gaf aan hun raadsman, Mr Devers, de opdracht “om bij wijze van vrijwillige verschijning of dagvaarding langs gerechtelijke weg, en in de mate van het mogelijke op tegensprekelijke wijze ten opzichte van de heer Arthur De Decker, de aanstelling van een expert te bekomen met een door de raadsman nader uit te werken opdracht, onder meer om advies te verlenen…naar de geldigheid van het ingediende verzoek tot het houden van een gemeentelijke volksraadpleging.”

Reeds op 24 maart 2010 stelde de initiatiefnemer voor prof. L. Veny aan te duiden als deskundige. Mr Devers ging hiermee akkoord en opperde de mogelijkheid dat deze zich daarbij zou laten bijstaan door wie hij nuttig oordeelt.

Met het oog op een spoedige vrijwillige verschijning stelde de initiatiefnemer reeds op 3 mei 2010 een ontwerp van nota ter beschikking van Mr Devers met daarin , zoals voorgeschreven in het artikel 972 van het Gerechtelijk Wetboek, een voorstel van beschrijving van de omstandigheden die het deskundigenonderzoek noodzaken, een inventaris van de relevante stukken alsmede een nauwkeurige omschrijving van de opdracht van de deskundige. Pas op 17 juni 2010 reageerde Mr Devers daarop met de mededeling “dat dit voorstel geen basis kan vormen voor een gemeenschappelijk verzoekschrift, enerzijds omdat het verleden er in al te breedvoerig wordt behandeld, anderzijds omdat er al te veel voorafnames gebeuren op de wijze waarop de deskundige zijn opdracht uit te voeren heeft”. Het stadsbestuur deed tot op heden nog geen enkel tegenvoorstel tot vrijwillige verschijning. De Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg weet derhalve momenteel nog van niets. Het verzoek tot aanstelling van een deskundige is nog niet bij de rechtbank geraakt en de dringende hertelling is uiteraard nog niet kunnen aanvangen.

Op 4 juni 2010 bracht de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen daarover het volgende advies uit:”Het college moet binnen een redelijke termijn over het verzoekschrift oordelen. Bij stilzitten van het college kan de toezichthoudende overheid eventueel dwangtoezicht uitoefenen. In het voorliggende geval zal de termijn waarin het college kan beslissen echter afhankelijk zijn van de termijn waarbinnen de gerechtelijke deskundige of de rechter tot een oordeel komt. Deze termijn is een zaak van de rechter waarop de hogere overheid geen toezicht kan uitoefenen.”
Het Samenwerkingsverband is van oordeel dat het college dringend de nodige stappen moet ondernemen om uit deze impasse te geraken. Het is onaanvaardbaar dat het Gentse stadsbestuur zich blijft onttrekken aan zijn decretaal opgelegde verplichtingen. De redelijke termijn is overschreden en het dwangtoezicht dreigt. Deze handelswijze is een democratische rechtsstaat onwaardig. Dit is sollen met de democratie en in strijd met het bestuursakkoord van de huidige coalitie.

Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat mocht uit de hertelling blijken dat er voldoende geldige handtekeningen voor handen zijn, het stadsbestuur verplicht is een volksraadpleging te houden. Dergelijke raadpleging mag niet worden gehouden in de sperperiode van 12 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Bovendien mag geen enkele beslissing over de al of niet oprichting van districtsbesturen worden genomen tijdens de periode van zes maanden die voorafgaat aan de gemeenteraadsverkiezingen (art 5 van het Bijzonder decreet van 13 april 1999 betreffende de voorwaarden en de wijze van oprichting van binnengemeentelijke territoriale organen).

Ieder verder uitstel van de hertelling der 27.343 handtekeningen dreigt dus het rechtstreeks verkiezen van districtsraadsleden in oktober 2012 onmogelijk te maken. Of is dat juist de bedoeling?

Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja

p/a Arthur De Decker, Leebeekstraat 9, 9000 Gent

dedeckertuur@hotmail.com

tel: 09/2202582

Geen opmerkingen:

Een reactie posten